Colné služby

v roku 1989 , keď sme nežnou revolúciou prešli na trhovú ekonomiku zahraničného obchodu začínajú sa stretávať novozaložené spoločnosti z Colnou správou a jej funkciou ako výbercu cla Dph pre štátnu pokladňu.. Colná politika ako súčasť finančnej politiky ovplyvňuje zahraničný obchod. Colný úrad s priamym účinkom vyberá dovozne poplatky na základe zákona, ktorý označujeme ako Colný zákon. Nad colným zákonom je už len colný kódex. Každá krajina pripisuje mimoriadny význam slovám ako colný zákon.

kompletná služba na odbornej úrovni

ponúkame vám tieto služby:

 1. konzultácia k importu /dovoz/ a exportu /vývoz/ ako aj k ostatným režimom ešte pred začatím konkrétneho prípadu, oboznámenie klienta z výškami dovozných poplatkov, licencií a ostatných dokladov potrebných k colnému prejednaniu.
  Táto konzultácia je zdarma
 2. zastupovanie v colnom konaní:
  - predloženie všetkých dokladov nutných k colnému konaniu
  - stotožnenie tovaru
  - priradenie HS kódu na základe TARIC-u
  - pridelenie colného režimu
  - colný deklarant - splnomocnená osoba v mene, ktorej bolo vyhlásenie podané
 3. spracovanie dokladov pri importe a exporte, vystavenie colných dokladov JCD, JCDd, CMR,DCH, DCHd
 4. ručenie na colný dlh- skladá sa z dph a cla, platba do 10dní od vydania rozhodnutia col. úradu /v zmysle col. zákona/.
 5. poradenstvo v colnom zákone
 6. zastúpenie pri následných kontrolách
 7. požiadanie povolenia pri zušľachtovacích stykoch na colnom úrade
 8. aktívny, pasívny, dočasné použitie
 9. preberanie a odovzdávanie dokladov aj vo vašich firmách