Elektronické colné konanie

V súčasnosti sa pripravuje elektronická komunikácia s colnou správou. podľa uvedenej technickej špecifikácie sa bude uplatňovať od 1. júla 2009

Ako prvé sa pripravuje elektronické colné konanie v tranzite - pri vývoze tovaru (ECK vývoz), ktoré je súčasťou medzinárodného projektu NCTS( Nový Automatizovaný Tranzitný Systém). NCTS je medzinárodný projekt krajín, ktoré pristúpili k Dohovoru o spoločnom tranzite. Projekt rieši model tranzitnej operácie uskutočnenej na základe dokladu T1, T2 s využitím výpočtovej techniky

Elektronické colné vyhlásenie musí spĺňať podmienky technickej špecifikácie a musí byť opatrené zaručeným elektronickým podpisom Tento elektronický podpis tzv. zaručený elektronický podpis (ZEP)musí spĺňať právnu formu v SR, ktorú ustanovuje zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov