V dobe internetu a elektronickej komunikácie aj Finančná správa prešla na predkladanie colných dokumentov pri importe / exporte zásielky pomocou elektronickej komunikácie.

Elektronické colné dokumenty musia byť opatrené zaručeným elektronickým podpisom a musí byť doručené Finančnej správe prostredníctvom bezpečnej komunikácie, ktorú zabezpečujú schválení operátori. Aj my sa snažíme, čo najmenej zaťažovať našich klientov a väčšinu spolupráce sa snažíme vyriešiť pomocou elektronickej komunikácie. Každého nášho klienta posudzujeme individuálne podľa jeho potrieb.

V rámci colných služieb ponúkame:

• Kontrola dokladov potrebných k colnému konaniu
• Spracovanie importných / exportných dokladov
• Ručenie za colný dlh na dobu 10 dní od vydania rozhodnutia colným úradom
• Zastupovanie spoločnosti pri colnom konaní
• Zatriedenie tovaru podľa colného sadzobníka
• Vystavenie dokladu osvedčenia o pôvode tovaru (EUR.1)
• Vystavenie tranzitného colného vyhlásenia (T1)
• Vystavenie medzinárodného cestného prepravného listu (CMR)
• Vystavenie potrebných dokladov na Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore
• Colné poradenstvo

Zabezpečenie kontroly

• RVPS /Regionálne veterinárne a potravinové správy
• RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva
• Možnosť vystaveniaimportných / exportných prípadov formou zjednodušených postupov: schválený príjemca a odosielateľ, mieste colné konanie MCK
• Zastupovanie spoločnosti pri následných kontrolách
• Spracovanie INTRASTAT hlásení (Slovensko, Česká republika)