Vyclievacie oddelenie Žilina clo, Bytčická 3810/76, Žilina

Keď obdržíte poštové oznámenie o zásielke, pravdepodobne colný úrad (CÚ) rozhodol o zadržaní vášho tovaru. Pre vydanie vašej zásielky potrebuje vydať colné rozhodnutie, ktoré vám vydá príslušný CÚ na základe dokladov, ktoré im musíte vy alebo splnomocnená osoba poskytnúť najneskôr do konca úložnej doby. V prípade, že sa jedná o právnickú osobu môžete využiť aj naše služby:

Vypísanie ECKD (elektronické colné konanie - dovoz)
• Vystavenie a odoslanie colných dokladov na príslušný colný úrad

Zastupovanie v colnom konaní
• Oboznámenie klienta o uložení zásielky
• Kontrola zásielky podľa zaslanej faktúry
• Vypísanie potrebných dokladov
• Účasť a zastupovanie pri colnom konaní
• Ručenie na colný dlh po dobu 10 dní
• Uvoľnenie zásielky z colného skladu
• Doručenie dokladov o colnom konaní pre daňové účely