Od 1.05.2004 Slovenskej republiky uplatňuje systém zberu štatistických údajov o zahraničnom obchode medzi členskými štátmi Európskej únie, známej ako INTRASTAT-SK. Odvtedy je každoročne upravovaný v dôsledku zmien legislatívy o štatistike a colných predpisov. Údaje získané v rámci systému INTRASTAT-SK sa uložia do databázy zahraničného obchodu spolu s údajmi o obchode s nečlenskými štátmi. Z týchto údajov sa bude spracovávať súhrnná štatistika zahraničného obchodu.

INTRASTAT sa vzťahuje na tovar EÚ, ktorý je v pohybe medzi členskými štátmi. Vzťahuje sa aj na tovar, ktorý prekročil vonkajšiu hranicu EÚ pri pohybe z jedného členského štátu do iného. Hlásenia je povinná spravodajská jednotka podávať v súlade s §18 zákona o štátnej štatistike č.540/2001 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení úplne, pravdivo a v ustanovených termínoch.

Prah oslobodenia pre rok 2018
pre prijatie: 200 000 EUR
pre odoslanie: 400 000 EUR