Naša spoločnosť sa zaoberá aj colnými úkonmi týkajúcich sa sťahovania osobných vecí osôb z krajín mimo Európskej únie. Ak sťahovaný osobný majetok vlastníte a užívate najmenej 6 mesiacov pred dňom, ku ktorému ste ukončili a prestali mať bydlisko v tretej krajine a na území SR budú tieto veci používané na rovnaký účel ako v zahraničí, je možnosť tento osobný majetok oslobodiť od cla a dane na základe colného vyhlásenia.

Nemusíte sa vzdávať svojich vecí.household